Sustainable is Possible with Mega Events สร้างความยั่งยืนให้ยืนหยัดในเมกะอีเว้นท์

Author : MICE Intelligence Team, MICE Sustainability Team
Views 4175 | 28 Jun 2022

ตั้งแต่มีการกล่าวถึงปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) จนมาถึงภาวะโลกรวน (Climate Change) ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถูกยกให้เป็นวาระสำคัญของมนุษย์โลก นานาประเทศต่างยึดมั่นว่าจะให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เช่นเดียวกัน รวมถึงภาคธุรกิจ Mega Events ก็หันมาให้ความสนใจสิ่งแวดล้อม และมีการปรับตัวเพื่อสร้างผลกระทบต่อโลกให้น้อยมากที่สุด

ngl.sanktoberholz.de


ลดคาร์บอน ลดขยะ อีกก้าวสู่ความยั่งยืนกับงาน สีสันแห่งดอยตุง” 

งานสีสันแห่งดอยตุง เทศกาลถนนคนเดินประจำปีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้ชนเผ่าทั้ง 6 ชนเผ่า อันได้แก่ ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าไทใหญ่ ชนเผ่าไทลื้อ ชนเผ่าไทลัวะ และชนเผ่าจีนยูนนาน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้การเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต อีกทั้งได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชนเผ่าให้แก่ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี และการค้าขายอาหารประจำชนเผ่า เป็นต้น

www.matichon.co.th

www.matichon.co.th

และด้วยภายใต้การดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมที่จัดภายในงานจึงมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีการออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมีการจัดกิจกรรมการชดเชยคาร์บอนเครดิต ทำให้งานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ชดเชยคาร์บอนไปได้กว่า 207 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO2e) และครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ชดเชยคาร์บอนไปได้กว่า 515 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO2e) อีกทั้งยังมีการคัดแยกขยะและจัดการขยะ เพื่อไม่ให้มีการนำขยะไปฝังกลบและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

www.matichon.co.th


World Expo 2020 ปรับตัวและเชิดชูความยั่งยืนแห่งอนาคต

amazingarchitecture.com

World Expo 2020 มหกรรมแสดงสินค้าระดับโลก ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับครั้งนี้มาในแนวคิด Opportunity, Mobility, and Sustainability โดยภายในงานมีพื้นที่จัดงานสำหรับแนวคิดความยั่งยืนโดยเฉพาะ ชื่อว่า Terra (The Sustainability Pavilion) ที่ Terra มีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์กว่า 4 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงตลอดทั้งปี โดยวางเป้าหมายเป็นพื้นที่ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนและไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีการผลิตน้ำ โดยกลั่นน้ำจากความชื้นในอากาศและจากการกรองน้ำเสียให้กลับมาดื่มได้ ซึ่งผลิตได้กว่า 22,000 ลิตรต่อวัน ในด้านการคมนาคม มีการรณรงค์ให้ใช้ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาได้น้อยที่สุด และมีการส่งเสริมให้เดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยพัฒนาเส้นทางและจุดรับส่งผู้โดยสารให้เชื่อมต่อกัน สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ด้านพื้นที่ใช้สอย มีการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงาน รวมถึงในด้านระบบนิเวศ มีการให้ความสำคัญกับพืชท้องถิ่น เป็นต้น

amazingarchitecture.com

Phil Handforth

www.bayut.com

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่งานส่วนอื่น ๆ มีการใช้บริการจากบริษัท Siemens ในการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในงานผ่านเซนเซอร์ตรวจจับ ทั้งการใช้งานเครื่องปรับอาการ ลิฟต์ รวมไปถึงสัญญาณเตือนไฟ โดยเซนเซอร์ดังกล่าวนี้จะรวบรวมข้อมูลแล้วนำส่งไปที่ระบบศูนย์กลางของ Siemen Navigator เพื่อประมวลผลให้ได้มาซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คุ้มค่า ประหยัด สะดวกสบาย และปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน


Wimbledon นำความยั่งยืนสู่วงการแข่งขันลูกสักหลาด

www.wimbledon.com

Wimbledon การแข่งขันเทนนิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในวงการกีฬา โดยมีการลงนามเป็นส่วนหนึ่งของ UN Sport for Climate Action Framework เพื่อดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในปี 2573 รวมถึงจะดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมด้านความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน การลดการใช้คาร์บอน การสร้างสมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซและการชดเชยตามจำนวนก๊าซที่ปล่อยอออกมา ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้ การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน การประมาณการณ์และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ การปรับเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน และการสร้างกำหนดการใช้งานสถานที่ไว้เพื่อไม่ให้มีการใช้พลังงานไปอย่างสิ้นเปลือง
  • การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยจะมีการลดใช้พลังงาน และเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิลให้เทียบเท่ากับการนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้ จะไม่มีการนำขยะจากการจัดงานไปฝังกลบ วัสดุที่รีไซเคิลได้จะถูกแยกออกเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า อาหารเหลือทิ้งจะมีการนำไปหมักเพื่อใช้ในการเกษตร ของเสียจากการทำสวนจะถูกนำไปใช้ดูแลสนามหญ้าที่ใช้ในการแข่งขัน และมีการรีไซเคิลแก้วกาแฟ นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังช่วยลดจำนวนขยะฝังกลบได้กว่า 95%


www.wimbledon.com

www.wimbledon.com

Wimbledon ยังตั้งเป้าหมายด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ได้แก่ การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตของพืช สัตว์ และระบบนิเวศทางธรรมชาติในพื้นที่ โดยมีการดำเนินการดังนี้ มีการให้ความสำคัญในการปลูกพืชและการสร้างโรงเรือนปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ ยังมีการเป็นกระบอกเสียงด้านความยั่งยืนในวงการกีฬา เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง


สนุกกับเสียงเพลงอย่างยั่งยืนไปกับ Terraforma Festival

www.facebook.com/terraformafestival

www.facebook.com/terraformafestival

www.instagram.com/terraformafestival

Terraforma Festival งานเทศกาลดนตรีแห่งเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาโดยตลอด จนในปี 2562 ได้รับรางวัลการันตีความยั่งยืนจากองค์กร A Greener Festival องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายต้องการให้งานเทศกาลต่าง ๆ หันมาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น โดย Terraforma ได้เริ่มโปรเจกต์จากการซ่อมแซม Villa Arconati สวนเก่าแก่อันเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 Terraforma ได้เข้าไปซ่อมแซมและปลูกต้นไม้เพิ่มในส่วนแห่งนี้ อีกทั้งยังสร้างระบบชลประทาน การหมุนเวียน และการกรองน้ำเสียให้กลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงได้ใช้สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเทศกาลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

www.facebook.com/terraformafestival

Mirko Cecchi


www.agreenerfestival.com


นอกจากนี้ภายในงานมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการลดขยะ ที่ประกอบไปด้วยการลดใช้หลอดพลาสติก การใช้วัสดุใส่อาหารและเครื่องดื่มที่รีไซเคิลได้ 100% การงดใช้วัสดุที่เป็น Single-Use เป็นต้น ทำให้มีการรีไซเคิลขยะกว่า 84% และลดขยะไปกว่า 170 กิโลกรัม ในด้านการคมนาคม Terraforma ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมงานงดใช้รถยนต์ส่วนตัว และมีการเสนอ Shuttle Bus เป็นทางเลือกให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทำให้ในปี 2561 และ 2562 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 98% เดินทางด้วยรถไฟและรถยนต์ส่วนตัวที่มีผู้เดินทางมากกว่า 3 คนขึ้นไป ซึ่งสร้างมลพิษน้อยกว่าการแยกกันมา ในด้านการใช้พลังงาน มีการใช้พลังงานหมุนเวียนและโซลาร์เซลล์ รวมถึงมีการใช้หลอดไฟที่กินไฟน้อยเพื่อประหยัดพลังงาน

designwanted.com

www.terraformafestival.com


ก้าวสำคัญของวงการฟุตบอล กับการใส่ใจด้านความยั่งยืนของ FIFA World Cup Qatar 2022


FIFA World Cup Qatar 2022 การแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศกาต้าร์ ในช่วงปลายปี 2565 ถึงแม้ว่างานจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ในช่วงการเตรียมงานและดำเนินการตามโครงการนั้น ได้มีการให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดย FIFA World Cup Qatar 2022 ได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่ดำเนินการมาตั้งแต่การเตรียมงานในปี 2562 ทำให้เห็นถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและประเด็นความยั่งยืนภายในงาน เช่น การสร้างสนามแข่งฟุตบอลที่เน้นความยั่งยืน โดยมีการออกแบบให้มีการระบายอากาศได้ดี ซึ่งจะช่วยลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ระบบประปามีการใช้น้ำหมุนเวียนและมีระบบกรองน้ำที่ดี อีกทั้งในระหว่างการสร้างสนามฟุตบอลมีการควบคุมมลพิษ สร้างระบบดูแลน้ำเสีย และลดมลภาวะทางเสียง จนได้รับรางวัล GSAS Construction Management ระดับ Class A ที่บ่งบอกถึงขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบ GSAS Operations ระดับ Gold การันตีการออกแบบที่ใส่ใจพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการรณรงค์ให้ใช้รถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถไฟใต้ดินที่มุ่งตรงมายังสนามฟุตบอล สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าร่วมงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

FIFA World Cup Qatar 2022™ Sustainability Strategy

FIFA World Cup Qatar 2022™ Sustainability Strategy


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Mega Events เป็นงานที่สร้างผลกระทบต่อโลกไม่น้อย การปรับตัวของผู้จัดงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหันมาสนใจพลังงานหมุนเวียน การลดขยะ การใช้พลังงานให้น้อยลง หรือการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดงาน Mega Events ที่ดีและยั่งยืน รวมถึงนับว่าเป็นโมเดลในการพัฒนางานอีเว้นท์อื่น ๆ ในอนาคตให้ใส่ใจความยั่งยืนมากขึ้น

สัปดาห์หน้า MICE Outlook จะพาไปรู้จักกับเทรนด์ Local Love ผ่านธุรกิจการจัดงานประชุมและสัมมนาที่ให้การสนับสนุนชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง รอติดตามกันได้เลย


อ้างอิง
• Expo 2020 Sustainability Pavilion. https://aesg.com/portfolio-item/expo-2020-sustainability-pavilion/
• FIFA World Cup Qatar 2022TM First Sustainability Progress Report. https://www.qatar2022.qa/sites/default/files/documents/FIFA-World-Cup-2022%E2%84%A2-First-Sustainability-Progress-Report.pdf
• FIFA World Cup Qatar 2022TM Sustainability strategy. https://digitalhub.fifa.com/m/5adbe651c67c78a3/original/o2zbd8acyiooxyn0dwuk-pdf.pdf
• Our commitment to sustainability. https://www.expo2020dubai.com/en/understanding-expo/expo-initiatives/sustainability-at-expo#:~:text=50%25%20of%20landscape%20plants%20during,chemical%20pesticides%2C%20herbicides%20or%20fertilisers.
• SIEMENS WORKS WITH EXPO 2020 DUBAI TO CREATE A BLUEPRINT FOR FUTURE SMART CITIES. https://www.securitymiddleeastmag.com/siemens-works-with-expo-2020-dubai-to-create-a-blueprint-for-future-smart-cities/
• Sustainability Takes Centre Stage at Expo 2020 Dubai. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/sustainability-takes-centre-stage-at-expo-2021-dubai/articleshow/86193383.cms?from=mdr
• Sustainability. https://www.wimbledon.com/en_GB/atoz/sustainability.html
• TCOP-22-E-119. http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTJWeWRHbG1hV1Zr
• Terra ― The Sustainability Pavilion Expo 2020 Dubai. https://grimshaw.global/projects/dubai-expo-2020-sustainability-pavilion/
• Terraforma. https://www.terraformafestival.com/sustainability-architecture/
• World Expo selects digital transformation partner for 2020 event. https://www.smart-energy.com/industry-sectors/energy-grid-management/expo-2020-dubai-selects-digital-transformation-partner-2020-event/
• สีสันแห่งดอยตุง เทศกาลถนนคนเดินชนเผ่า. https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2481222

Rating :