Semiconductor: the Heartbeat of Innovation and the Global Economy เซมิคอนดักเตอร์ หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีแห่งอนาคตและเศรษฐกิจโลก

Author : MICE Intelligence Team
Views 1256 | 09 Jul 2024

จากการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และวิกฤตชิปขาดแคลน ส่งผลให้เกิดความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ที่นำไปสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก


MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะขอพาทุกท่านไปเจาะลึกไปกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับอิทธิพลต่อกลไกทางเศรษฐกิจโลก รวมทั้งบทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจในอนาคต


Key takeaways

• จากรายงาน Fortune Business Insights “The global semiconductor market size” ในปี 2024 เผยให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีมูลค่า 611.35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตจาก 681.05 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ไปเป็น 2,062.59 พันล้านดอลลาร์ในปี 2032 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ที่ 14.9%

• ปัจจัยที่กระตุ้นให้หลายประเทศเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาจาก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุตสาหกรรม Ineternet of Things (IOT)  รวมไปถึงความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้หลายประเทศสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างงาน

• การจัดงานไมซ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้คนจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รากฐานที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจ    


เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ชิป" เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด เช่น ในสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ รถยนต์ ไปจนถึงอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ขยายสัญญาณ ควบคุมการทำงาน และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนสมองและระบบประสาทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากรายงาน Fortune Business Insights “The global semiconductor market size” ในปี 2024 เผยให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีมูลค่า 611.35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตจาก 681.05 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ไปเป็น 2,062.59 พันล้านดอลลาร์ในปี 2032 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ที่ 14.9% ในช่วงคาดการณ์ (2024-2032) การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วเป็นผลจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การขยายตัวของโซลูชั่น IoT และโซลูชั่น AI ทั่วโลก ซึ่งอิทธิพลต่อกลไกทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนี้ จะช่วยผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงงานผลิต การจ้างงานในด้านการออกแบบ การผลิต การวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานโดยในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ครองส่วนแบ่งตลาดการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เกิดการพึ่งพาซัพพลายเออร์บางรายมากเกินไป ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำในการออกแบบชิป, ญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในด้านวัสดุ, และไต้หวันที่เชี่ยวชาญในการผลิต ทั้งนี้ สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่กระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในอุตสาหกรรมนี้ เช่น ประเทศอินเดียที่ได้อนุมัติการสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ 3 แห่ง มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายคือการพัฒนาอินเดียให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปที่สำคัญสำหรับปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้หลายประเทศเร่งพัฒนาในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งInternet of Things (IoT) ล้วนต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน ที่เกิดจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่านมาตอกย้ำถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ นโยบายของรัฐบาล หลายประเทศกำลังให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันแก่ภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ นำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศผู้ผลิต ให้สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งอนาคต ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนชิปจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาภัยแล้งในไต้หวันคือ ขาดแคลนน้ำในการผลิต และจากผลสำรวจของ McKinsey & Company ในปี 2023 ได้เผยให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะสูงในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตชิปในอนาคต


บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์กับเซมิคอนดักเตอร์


ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และสถานการณ์การขาดแคลนชิป ทำให้ผู้ประกอบการไมซ์เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดงานไมซ์เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น การจัดงาน SEMICON Southeast Asia 2024 ที่จัดขึ้นที่ MITEC ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย งานแสดงสินค้าและการประชุมระดับภูมิภาคที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์  รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้บริหาร และนักลงทุนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากทั่วโลก และบริษัทมากกว่า 500 แห่งเข้าร่วมงาน มีบูธการจัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 บูธ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน แสดงให้เห็นถึงพลังของการจัดงานไมซ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และร่วมส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยบทบาทของเซมิคอนดักเตอร์กับภาคอุตสาหกรรมไมซ์จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต และหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้เร่งให้มีการจัดงานเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ เช่น การจัดงาน SEMICON West 2024 ประเทศสหรัฐอเมริกา, 5th International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering (AMSE-2024) ประเทศโครเอเชีย, SEMICON Taiwan 2024 ประเทศไต้หวัน, 27th European Microwave Week (EuMW 2024) ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น โดยการจัดงานดังกล่าว จะเน้นไปที่เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต โซลูชัน วัสดุขั้นสูง และวิศวกรรม ครอบคลุมหัวข้อวัสดุคอมโพสิต วัสดุชีวภาพ วัสดุระดับนาโน วัสดุพลังงาน ตลอดจนพื้นที่เจรจาธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และนักลงทุนจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ


MICE Outlook สัปดาห์หน้า จะพาทุกคนเจาะลึกไปยัง “อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคเอเชีย” เนื่องจากการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกในอนาคต พร้อมกับการวิเคราะห์ถึงปัจจัย โอกาส และความท้าทาย ต้องไม่พลาดที่จะติดตามเนื้อหาที่เข้มข้นทุกแง่มุม!

แหล่งที่มา
• ภาพรวมของอุตสาหกรรม Semiconductor ทั่วโลกในปี 2024: https://www.fortunebusinessinsights.com/semiconductor-market-102365
• ปัญหาการขาดแคลนชิป: https://www.power-and-beyond.com/the-global-semiconductor-crisis-a-dfe2a7b0b02620f218ad4adc02976ea5/ , https://positioningmag.com/1464480
• อุตสาหกรรมชิป US เสี่ยงขาดแคลนแรงงาน พนักงานเกิน 50% พร้อมลาออกใน 3 – 6 เดือน: https://droidsans.com/us-semiconductor-labor-shortage/
• อินเดียไฟเขียวสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ 3 แห่งในประเทศ-ตั้งเป้าเป็นฮับด้านชิป: https://www.infoquest.co.th/2024/379821
• การจัดงาน Semiconductor ในประเทศมาเลเซีย: https://www.thailand-business-news.com/thailand-prnews/briocean-exhibits-at-semicon-southeast-asia-2024 , https://fpt-semiconductor.com/semicon-southeast-asia-2024-a-significant-milestone-in-the-journey-of-make-in-vietnam-made-by-fpt-chips/
• รูปภาพประกอบ: https://nswautomation.com/NSW/semicon-sea-2024/ , https://mpics.mgronline.com/pics/Images/567000003224101.JPEG , https://positioningmag.com/wp-content/uploads/2021/04/chip-taiwan-semi.jpg

Rating :