Make a Sustainable Difference จัดงานไมซ์ให้แตกต่างอย่างยั่งยืน

Author : MICE Intelligence Team
Views 3365 | 01 May 2023
เมื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability กลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญการขับเคลื่อนธุรกิจที่ทุกองค์กรให้ความสนใจอย่างจริงจัง เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ล้วนมาจากการดำเนินธุรกิจที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืน ทำให้อนาคตสังคมโลกอาจต้องเผชิญกับวิกฤตธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น

MICE Outlook ฉบับเดือน พฤษภาคม นี้ จะพาทุกคนเจาะลึกไปกับเทรนด์ Sustainability on Display การดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการใส่ใจโลก และสังคม ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบการจัดงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้เข้าร่วมงานที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการจัดงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการไมซ์ต้องหันมาใส่ใจ และมองหาวิธีการแก้ไขเพื่อลดต้นทุนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง อันนำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมที่ยั่งยืนในทุก ๆ ย่างก้าว


Key takeaway
  • - ปัจจุบันผู้บริโภคมีความคาดหวังให้ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ซึ่งในมุมของประเทศไทย หลาย ๆ ภาคส่วนได้ปรับกลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

  • - นักเดินทางไมซ์ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้เส้นทางสู่ Net Zero Carbon Events จะสามารถสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไมซ์ได้

  • - การจัดงานไมซ์ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดกิจกรรม Pack in-Pack out กระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อการจัดการขยะ สำหรับสถานที่จัดงานสามารถส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีอย่าง Carbon Footprint Measurement เข้ามาช่วยติดตามและประเมินผล เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ์


ไมซ์เดินหน้าสู่เส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจค่อย ๆ เปลี่ยนไป ไม่เพียงแต่แสวงหาผลกำไรโดยเพิกเฉยต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทุกคนทราบดีว่า โลกใบนี้มีทรัพยากรอยู่จำกัด และหากเราใช้อย่างสิ้นเปลือง ก็ยากต่อการฟื้นฟูกลับมาให้อุดมสมบูรณ์เช่นเดิม รวมถึงไม่สามารถสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับสังคมโดยรวมได้

ในมุมของผู้บริโภคเองคาดหวังให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจภายใต้ความยั่งยืน เพราะรู้ดีว่าในอนาคตอันใกล้จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระของวิกฤตธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น แน่นอนว่าการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน ซึ่งประเทศไทยเองก็มีวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับ UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) เช่นกัน โดยต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลกระทบเชิงบวกอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่เส้นทางของความยั่งยืน ผู้ประกอบการไมซ์ก็ไม่ควรตามหลังใครในเรื่องนี้


https://sdgs.un.org/goals

การจัดงานไมซ์ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดยปัจจุบันหลายแง่มุมของงานไมซ์ได้เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล การโฆษณา และประชาสัมพันธ์สามารถทำได้แบบไร้กระดาษ ใบปลิว โปสเตอร์ รวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งเคยสร้างขยะจำนวนมากอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เมื่อระบบออนไลน์ช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นั้นช่วยให้เข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของสถานที่จัดงานควรได้มาตรฐาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเลือกสถานที่ที่สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ ภายในงานควรจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และจัดการอาหาร เครื่องดื่มให้พอเหมาะกับจำนวนผู้ร่วมงานเพื่อลดการสร้างขยะเหลือทิ้ง (Food Waste) ตั้งแต่ถ้วยชาม และช้อนส้อมที่ใช้สำหรับจัดเลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ห่อแยกชิ้น นอกจากนี้สามารถตั้งจุดบริการเครื่องดื่มแบบรีฟิล เพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ และเมื่อการจัดงานเสร็จสิ้นต้องมีการวางแผนจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ไม่ให้ส่งผลเสียต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ


จัดงานไมซ์อย่างไรให้ยั่งยืน

American Meteorological Society (AMS) จัดการประชุมประจำปี 2566 ณ ศูนย์การประชุมโคโลราโด เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Green Meetings Initiative เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับงานประชุม โดยกิจกรรมภายในงานจะส่งเสริมการลดขยะให้เหลือน้อยที่สุดผ่านนโยบาย Pack in - Pack out ให้ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าลด และเลือกใช้ทรัพยากร เท่าที่จำเป็น รีไซเคิลกระดาษแข็ง อลูมิเนียม ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ในการจัดงาน รวมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะภายในสถานที่จัดงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบขยะของตนเอง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

https://meetgreen.com/2023/02/lessons-in-leadership-american-meteorological-society-ams/

เช่นเดียวกับศูนย์การจัดประชุม และการแสดงสินค้า Exhibition Place ในประเทศแคนาดา ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง จึงได้ทดลองโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อช่วยลดการใช้เครื่องทำความร้อน เครื่องระบายอากาศ และเตรียมพื้นที่จัดเก็บน้ำฝนไว้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งจัดตั้งกังหันลมที่สามารถผลิตพลังงานได้มากถึงหนึ่งล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 226 ตัน ตลอดจนช่วยลดสารเคมีอันตรายที่ก่อให้เกิดหมอกควันได้ 

https://www.newswire.ca/news-releases/exhibition-place-signs-the-sustainable-tourism-2030-pledge-furthering-its-greensmart-commitments-and-solidifying-its-place-as-toronto-s-sustainable-venue-of-choice-888227758.html

ภายในอาคารยังมีการปรับพื้นที่ และออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความยั่งยืน มากขึ้น เช่น การลดการใช้พลาสติก การปรับปรุงคุณภาพอากาศผ่านเซ็นเซอร์ co2 ช่วยให้อากาศภายในอาคารบริสุทธิ์ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ร่วมงาน เป็นต้น ความทุ่มเทด้านความยั่งยืนของ Exhibition Place ยังไม่หยุดแค่นั้น ยังได้ร่วมลงนามให้คำมั่นสัญญาว่าด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นทำให้สถานที่นี้เป็นสถานที่จัดงานที่ยั่งยืนแห่งหนึ่งของโลก ภายในปี 2573

https://www.newswire.ca/news-releases/exhibition-place-signs-the-sustainable-tourism-2030-pledge-furthering-its-greensmart-commitments-and-solidifying-its-place-as-toronto-s-sustainable-venue-of-choice-888227758.html

ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในประเทศไทย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) มีความมุ่งมั่น และตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กรแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนเต็มตัวภายในปี 2568 โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการที่ยั่งยืน รวมถึงได้ร่วมมือกับ SCGP (Packaging) รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้จากการจัดงานประชุม และนิทรรศการภายใต้คอนเซ็ปต์ "We Draw The Future Together" ซึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถรีไซเคิลกระดาษได้มากถึง 24,440 กิโลกรัม ช่วยให้ไบเทคสามารถลดใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการใช้น้ำ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นจำนวนมาก โดยโครงการนี้จะดำเนินต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้โลกของเราดียิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/BITEC.Bsquares/photos/a.307569165975848/5750887191643991/


Return on Sustainability ความยั่งยืนกับผลลัพธ์ที่คืนกลับให้สังคม

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยว และเข้าร่วมงานไมซ์ มีส่วนในการสร้างมลพิษทางอากาศ ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างสายการบิน Delta Air Lines ของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลง 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2593 พร้อมทั้งมีโนบายรีไซเคิลกระป๋อง ขวด และผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวบนเที่ยวบิน ซึ่งตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันทางสายการบินสามารถรีไซเคิลอะลูมิเนียมไปแล้วกว่า 3 ล้านปอนด์  

https://news.delta.com/business-imperative-delta-outlines-roadmap-more-sustainable-travel

เช่นเดียวกับสายการบินของประเทศไทยอย่าง ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งดำเนินกิจการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “Sustainability in Everything We Do” เพื่อลด Carbon Intensity Ratio ด้วยการเช็กอินแบบไร้สัมผัส เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ รวมถึงลดปริมาณการใช้น้ำ และน้ำมัน เพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะไม่อันตราย และลดการฝังกลบขยะเสียให้เป็นศูนย์ เป็นต้น

https://airinsight.com/air-asia-hopes-the-worst-is-over-while-looking-for-partners/

https://hub.optiwise.io/th/documents/71059/aav-sd-report-2022-th.pdf


Sustainovation นวัตกรรมกับความยั่งยืน
https://www.hospitalitynet.org/announcement/41007891.html

ในขณะที่ผู้ประกอบการที่พัก และโรงแรมอย่าง Radisson Hotel Group รู้ดีว่าภายในโรงแรมมีการใช้น้ำร้อนปริมาณมากจากการเข้าพักของนักเดินทาง จึงเห็นโอกาสในการเปลี่ยนมลพิษของจากเสียให้เกิดประโยชน์โดยร่วมมือกับบริษัท Clean02 ประเทศแคนาดา ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเครื่อง CarbinX ซึ่งนำมาติดตั้งภายในโรงแรมเพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำความร้อนมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่และแชมพู ถือเป็นตัวอย่างการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้สร้างความยั่งยืนได้

https://www.fastcompany.com/90770632/this-big-black-box-turns-the-co2-emissions-a-your-hot-shower-into-soap

“ความยั่งยืน” ในปัจจุบันจึงกลายมาเป็นเส้นทางหลักของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ เมื่อนักเดินทาง และผู้ร่วมงานมีความระมัดระวังมากขึ้นต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น  ผู้ประกอบการไมซ์ต้องมั่นใจว่าอยู่ในสถานะที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้ และแม้ว่าอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล รวมถึงเงินลงทุนที่จะต้องใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็น Small Changes, Big Impact ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจได้ในระยะยาว

MICE Outlook ฉบับหน้า เตรียมพบกับ การนำเทรนด์ Sync Service มาปรับใช้กับอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักเดินทางไมซ์ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าอยากรู้ว่าเทรนด์นี้คืออะไร และอุตสาหกรรมไมซ์จะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างไร? ต้องรอติดตามไปพร้อม ๆ กัน !

แหล่งอ้างอิง

IBM Institute for Business Value: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/2022-sustainability-consumer-research

Chartered Institution of Wastes Management (CIWM): https://www.circularonline.co.uk/news/report-retailers-failing-to-meet-consumers-sustainable-shopping-needs/

กรณีศึกษา: https://www.thaiunion.com/th/sustainability/sustainability-at-thai-union/overview

กรณีศึกษา MeetGreen: https://meetgreen.com/2023/02/lessons-in-leadership-american-meteorological-society-ams/

กรณีศึกษา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค: https://marketeeronline.co/archives/190976

กรณีศึกษา Exhibition Place: https://www.newswire.ca/news-releases/exhibition-place-signs-the-sustainable-tourism-2030-pledge-furthering-its-greensmart-commitments-and-solidifying-its-place-as-toronto-s-sustainable-venue-of-choice-888227758.html , https://www.explace.on.ca/about/green-initiatives/

กรณีศึกษา Delta Air Lines: https://news.delta.com/business-imperative-delta-outlines-roadmap-more-sustainable-travel , https://www.delta.com/us/en/about-delta/sustainability

กรณีศึกษา Radisson Hotel Group: https://www.fastcompany.com/90770632/this-big-black-box-turns-the-co2-emissions-a-your-hot-shower-into-soap


Rating :