Measuring Success Beyond Profit: MICE's Sustainability Metrics on the Rise ความยั่งยืนในงานไมซ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่มีคุณค่ามากกว่าผลกำไร

Author : MICE Intelligence Team
Views 3504 | 01 Dec 2023
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงความสำคัญของมิติด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการจัดงานหรือกิจกรรมไมซ์ ตั้งแต่การวางแผนก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน รวมไปถึงภายหลังจบงานแล้วด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่การลดใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยมลพิษ การสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ชุมชนและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

MICE Outlook ฉบับเดือน ธันวาคม จะขอพาทุกคนมาเจาะลึกไปที่เทรนด์ Sustainability on Display ที่ครอบคลุม 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการไมซ์สามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดงานไมซ์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้


Key takeaway
- นักเดินทาง ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดงานไมซ์มีความคาดหวังที่จะเห็นการจัดงานที่มีองค์ประกอบด้านความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่จัดงาน และประเทศเจ้าภาพแล้ว ยังสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย
- ผู้ประกอบการไมซ์สามารถผลักดันการจัดงานอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากชุมชนท้องถิ่น ลดการพึ่งพาทรัพยากรภายนอก เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดงาน เป็นต้น
- ปัจจุบันผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นำเสนอบริการสถานที่ และอุปกรณ์สำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน รายการอาหารสำหรับจัดการประชุมแบบรักษ์โลก และบริการจัดสรรแบ่งปันอาหารที่เหลือจากการจัดงานให้มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่นเดียวกับตัวอย่างของผู้จัดงานที่เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านการจัดเทศกาลดนตรี  ปัจจุบันแนวโน้มของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้จัดงานให้ความสำคัญกับกับความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเหล่าผู้จัดงานเชื่อว่าการจัดงานอย่างยั่งยืนจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานของตนเอง สถานที่จัดงาน รวมถึงประเทศเจ้าภาพด้วย นอกจากนั้น ยังสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการจัดโปรแกรมการประชุมที่ยั่งยืน เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน ตลอดจนเลือกสถานที่ที่ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน หรือสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งคมนาคมสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจฯ ยังชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการรายงานความคืบหน้าและติดตามผลด้านความยั่งยืนของงานประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจและเห็นถึงผลลัพธ์ของการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทุกภาคส่วนได้


สร้างสรรค์ประสบการณ์ไมซ์ที่ยั่งยืนต่อสังคม 

ความยั่งยืนด้านสังคม (Social Sustainability) เป็นการคำนึงถึงผลกระทบของกิจกรรมหรือโครงการต่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหากมองย้อนกลับมาที่อุตสาหกรรมไมซ์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนให้กับสังคมได้หลายมิติ อาทิ การผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเท่าเทียม เช่น ตัวอย่างการจัดการประชุม “Zero Summit” ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มต้นจัดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2564 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256030057243639&set=pb.100085099381447.-2207520000&type=3
https://mb.com.ph/2023/8/12/zero-summit-philippines-collaborating-for-zero-food-waste-and-hunger

โดยในปี 2566 ได้จัดการจัดงาน “Zero Summit 2023” ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำจากอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนับสนุนด้านความยั่งยืนร่วมกันประชุมพิจารณากลยุทธ์ในการลดขยะจากอาหารและขจัดความหิวโหย ภายใต้ธีม "Zero to Hero" ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน ในการลดขยะจากอาหารให้ เป็นศูนย์ และยุติความหิวโหยภายในปี 2573 มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนชุมชนที่ขาดสารอาหารในฟิลิปปินส์ รวมทั้งระดมทุน เพื่อเลี้ยงอาหารให้กับชุมชนด้อยโอกาส และการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำให้ในฟิลิปปินส์สามารถบริจาคอาหารรวม 148,728 กิโลกรัม ให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 625,300 มื้อ

https://www.facebook.com/photo?fbid=704323885071242&set=pcb.704126665090964
https://prop2morrow.com/2021/02/19

ในส่วนของประเทศไทยอย่างศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเปิดตัวแพ็กเกจ “Impact Sustainable Meeting” เพื่อส่งเสริมแนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย แพ็กเกจดังกล่าวครอบคลุมการจัดการ 3 ส่วน ได้แก่ (1) การให้บริการสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน (2) รายการอาหารสำหรับจัดการประชุมแบบรักษ์โลก (3) อาหารเหลือจากการจัดงานจะมีบริการจัดสรรแบ่งปันอาหารที่เหลือบริจาคให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมฯ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

https://www.thailand4.com/th/M5WE

https://www.brandbuffet.in.th/2022/10/impact-arena-mice-sdgs/


เศรษฐกิจยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

การจัดงานไมซ์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคธุรกิจทั้งในและนอกอุตสาหกรรม ทั้ง การท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Sustainability) เป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ การเกิดการจ้างงานที่เท่าเทียม อันเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคนในสังคม ดังเช่นกรณีศึกษาจากสายการบินอลาสกาแอร์ไลน์ที่ดำเนินงานภายใต้แนวทางความยั่งยืน เพื่อลดความไม่เสมอภาค และสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรมกับทุกคนหากมองในมุมของอาชีพนักบิน หลายคนยังคงมองว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้ชายเป็นหลัก แต่ทางสายการบินอลาสกาแอร์ไลน์ต้องการเปลี่ยนภาพจำนี้ จึงมุ่งมั่นสร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคสายการบินผ่านการ เปิดตัวหลักสูตรการฝึกอาชีพนักบิน “Ascend Pilot Academy” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการเป็นนักบิน โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยในปี 2022 ได้ทำการจ้างพนักงานใหม่ถึง 8,000 คน และวางแผนที่จะจ้างเพิ่มอีกหลายพันคนในปี 2023 การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสายการบินอลาสกาแอร์ไลน์ในการส่งเสริมให้ทุกคนได้รับโอกาสในอาชีพ และเกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสในสังคม ส่งผลให้ประชาชนทุกคนมีงานทำอย่างต่อเนื่อง และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

https://www.facebook.com/ESANMUSICFESTIVAL/photos/pb.100080263402363.-2207520000/5852526441437002/?type=3


ในขณะที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจยั่งยืน จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนภายในประเทศมีโอกาสในการสร้างรายได้ มีอาชีพที่รองรับ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ อาหาร และดนตรี ในรูปแบบของงานเทศกาล ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ หนึ่งในนั้น คือ งาน “E-San Music Festival” ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (MICE City) ที่มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างเงินหมุนเวียนในประเทศได้กว่า 200 ล้านบาท จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่คับคั่งทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ได้เข้ามาจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งทางผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง จึงต้องการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในด้านดนตรี ศิลปะ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจะมอบทั้งความสนุกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนมีการจัดจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้เข้ามาดูแลจัดสรรอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน มอบรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ และยังให้สิทธิ์ชาวบ้านได้เข้าร่วมงานฟรี เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานไมซ์ กับการคำนึงและใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม

สถานที่จัดงาน และการจัดงานอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำการจัดการขยะ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง อุตสาหกรรมไมซ์จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ ดังเช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ที่ได้ดำเนินโครงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการอบแห้ง นำมาซึ่งประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.qsncc.com/en/media/gallery/exterior/main-hall/
https://www.qsncc.com/th/media/news-and-update/qsncc-elevates-sustainability-commitment-by-harnessing/

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ สิริกิติได้นำขยะอาหารมาแปรรูปผ่านกระบวนการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับวิสาหกิจชุมชน และได้ส่งต่อขยะอบแห้งให้กับส่วนราชการและวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ มากถึง 10,000 กิโลกรัม ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะอาหารของศูนย์ฯ สิริกิติ ได้ถึง 55,797 กิโลกรัม เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 15,686 ต้นต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 141,174 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (kgCO2e/yr) ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นการผลักดันการหมุนเวียนและลดปริมาณของเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอแนวทางในการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืนและมีประโยชน์สูงสุดในระดับชุมชน

https://www.booking.com/hotel/us/1-hotel-central-park.html?activeTab=photosGallery

ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมหลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยได้มีการนำแนวทางต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นกรณีศึกษาจาก “1 Hotel Central Park” ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงแรมหรูหราที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ ได้รับใบรับรอง LEED สำหรับอาคารสีเขียว ภายใต้การดำเนินการอย่างยั่งยืนผ่าน การชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 19,000 ตัน มอบเงินครึ่งล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น Oceanic Global และ The Nature Conservancy เพื่อสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม และเมื่อพูดถึงอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมและความเป็นท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบจากชาวบ้านหรือผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งแนวทางเหล่านี้สามารถช่วยให้โรงแรมสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดงานไมซ์กับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อโลกและสังคมในระยะยาว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานได้ออกมาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้นผ่านกิจกรรมและจัดงานที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนอย่างรอบด้านให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืน เช่น การจัดงาน “SUSTAINABILITY EXPO 2023” โดยได้จัดภายใต้นิยามของ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืน

https://readthecloud.co/sustainability-expo-2023/
https://readthecloud.co/sustainability-expo-2023/

มหกรรมเพื่อความยั่งยืนครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โดยเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ภายในงานจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน ความรู้ แนวคิดที่น่าสนใจ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยการนำเสนอสาระความรู้ผ่าน 8 โซนงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยนำเสนอความยั่งยืนครอบคลุม 3 เสาหลัก (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนความยั่งยืนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง


MICE Outlook ฉบับหน้า เตรียมพบกับบทความพิเศษ เจาะลึก 12 เทรนด์ไมซ์ ปี 2566 รวบรวมบทวิเคราะห์จาก Thought Leadership นำเสนอในรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม อย่าลืมติดตามไปพร้อม ๆ กัน!แหล่งอ้างอิง

ผลสำรวจ European Meeting and Convention Travel report: https://www.hospitalitynet.org/news/4117874.html

ผลสำรวจ American Express Meeting & Events: 2023 Global Meetings & Events Forecast: https://micebook.com/blog/2022/10/30/80-of-event-planners-take-sustainability-into-account-says-report/

กรณีศึกษา Zero Summit Philippines: https://mb.com.ph/2023/8/11/zero-summit-philippines-collaborating-for-zero-food-waste-and-hunger

กรณีศึกษา IMPACT: https://www.bangkokbiznews.com/business/business/1033976

กรณีศึกษา สายการบินอลาสกาแอร์ไลน์: https://sitecore-prod-cd-westus2.azurewebsites.net/-/media/138755F8F7C34B89858B8B992D0DCFBC , https://news.alaskaair.com/alaska-airlines/alaska-airlines-2022-sustainability-report/

กรณีศึกษา Esan-music-festival: https://readthecloud.co/esan-music-festival/ , https://www.creativethailand.org/new/article/people

กรณีศึกษา ศูนย์ฯ สิริกิติ์: https://www.qsncc.com/th/media/news-and-update/qsncc-elevates-sustainability-commitment-by-harnessing/

กรณีศึกษา 1 Hotel Central Park: https://www.greenmatters.com/travel/sustainable-nyc-hotels

กรณีศึกษา Sustainability Expo 2023: https://thestandard.co/sustainability-expo-2023/


Rating :