Decarbonize MICE, Fight Climate Change ยกระดับธุรกิจไมซ์ สู้วิกฤตโลกร้อน

Author : MICE Sustainability Team, Arunwadi Leewananthawet
Views 2437 | 28 Jun 2022

อุตสาหกรรมไมซ์ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization Pathways) โดยครอบคลุมการลดและเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการจัดงาน (Carbon Reduction and Avoidance) อันจะนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emission)


เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ

จากข้อมูลของ GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2021 ของ German Watch ระบุว่า ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว (The Long-Term Climate Risk Index) ทั้งจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในฤดูน้ำหลากและน้อยลงในฤดูแล้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย ที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ผลกระทบเหล่านี้ ส่งผลเสียอย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์และผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมไมซ์


การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นหนึ่งในกลไกของโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) มาผสานเข้ากับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับรูปแบบกิจกรรมในการจัดงานไมซ์ให้เกิดการลดการใช้ (Reduce) เลี่ยงการบริโภค (Avoid) หรือชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) ด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) นั้นเป็นสิ่งที่นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมการจัดงานไมซ์อย่างใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มีมูลค่าของงานเพิ่มมากขึ้น (Value Added Event) ไปพร้อม ๆ กับการยกระดับการจัดงานที่ Less Is More but Never Gets Bored อีกต่อไป


งานอีเว้นท์ที่คำนึงถึงการลดการปล่อยคาร์บอน

ตัวอย่างของการจัดงานที่ลดคาร์บอนและนำหลักการ Circular Economy มาใช้ของ TCEB คือ การจัดงานอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” ในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผู้จัดงานออกแบบและปรับปรุงใหม่ (Redesign & Refurbish) วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งที่เคยถูกใช้ในงานอื่น ๆ มาแล้ว ซึ่งจัดเก็บไว้ในโกดัง มาเป็นฉากบนเวที Backdrop สำหรับถ่ายรูปหน้างานและซุ้มกิจกรรมในงาน โดยหลังจบงานอบรม วัสดุต่าง ๆ ได้ถูกส่งต่อและนำไปออกแบบใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ (Redesign & Repurpose) เพื่อการตกแต่งในการอบรมงานต่อไปในเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ การจัดงานอบรมฯ ดังกล่าว สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 378.89 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า หรือเปรียบได้กับการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาปลูกอย่างน้อย 5 ปี ถึง 23 ต้น

วัสดุต่าง ๆ ได้ถูกส่งต่อและนำไปออกแบบใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ Redesign & Repurpose

 
นอกจากงานในระดับชาติแล้ว TCEB ยังนำเอาแนวคิดเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนภายใต้แนวคิด Zero Waste to Landfill ไปใช้ในงานระดับนานาชาติ คือ งาน IMEX Frankfurt 2022 โดยยึดหลักการที่เรียบง่าย 3R-Reduce Reuse Recycle ผนวกกับการสร้างความร่วมมือกับ Contractor ในระดับท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งและบริหารจัดการขยะที่เหลือจากการจัดงานให้เหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้งานดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,610 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า หรือเปรียบได้กับการปลูกต้นไม้ถึง 158 ต้น

www.siamtimes.net

สามารถรับชมงาน IMEX Frankfurt 2022: Thailand Pavilion ได้ที่นี่


จะเห็นได้ว่าการสร้างความร่วมมือกับผู้จัดงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง ยังถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการจัดงานไมซ์ได้อีกด้วย

การขับเคลื่อนและการสร้างความร่วมมือกันจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อปรับสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญคือการดำเนินการเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนในทุกภาคส่วน จนเกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติ และในระดับสากล

สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจการจัดงานแบบลดโลกร้อน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้เครื่องคำนวณการเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์ของ TCEB ได้ที่นี่ http://climateaction.tceb.or.th/


อ้างอิง
• Eco Expo Asia promotes green recovery for carbon neutrality. https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/27/P2021102700317p.htm

• GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2021. https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
• Bangkok gets on the fast track as a global convention city. https://www.meetings-conventions-asia.com/News/Conferences-and-Exhibitions/Bangkok-gets-on-the-fast-track-as-a-global-convention-city

Rating :