เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ: เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ: เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เมื่อผู้นำประเทศต่างๆ ล้วนต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงาน และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ แม้ว่าจะมีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงชีวภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับเคมีชีวภาพ แต่จนถึงเมื่อเร็วๆนี้ ไม่มีใครในประเทศไทยบริโภคผลิตภัณฑ์จากกรดแลคติค (lactic acid) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไมซ์ควรจัดผู้ดำเนินงานหลักของพืชในท้องถิ่นให้กับผู้บริโภค ไมว่าจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในท้องถิ่น หรือบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ประสบการณ์และความชำนาญ


สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ