เกษตรอัจฉริยะ: ดึงศักยภาพการเกษตรโลก

เกษตรอัจฉริยะดึงศักยภาพการเกษตรโลก

ประเด็นต่างๆ เช่น ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น พื้นที่เพาะปลูกจำกัด ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้น การขาดแคลนน้ำ ความต้องการแรงงาน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ ยังคงส่งผลกระทบต่อการผลผลิตอาหารของโลกในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของจำนวนประชากรโลกที่สูงขึ้น เกษตรกรจึงต้องเร่งการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นถึง 70% เพื่อป้อนประชากรโลก ประมาณ 1 หมื่นล้านคน ภายในปี 2593 ซึ่งเทียบเท่ากับเมล็ดข้าว 2.5 ตันต่อเอเคอร์ จึงเห็นได้ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นโอกาสในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอสำหรับทุกคน 


สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ