อาหารเพื่ออนาคต

อาหารเพื่ออนาคต: ประเทศไทยในฐานะหุบเขาแห่งอาหารของโลก

ตลาดอุตสาหกรรม อาหารโลกกำลังอยู่ ระหว่างการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยผู้บริโภคมีความตระหนักและหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น  อาหารออร์แกนิค และอาหารเสริม มากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคยังเริ่มให้ความสนใจกับ การดำเนินมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของภาครัฐ  ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็เริ่มมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีอาหาร มาใช้มากขึ้น

สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ