ประเทศไทยกับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานและโลจิสติกส์แห่งใหม่

ประเทศไทยกับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง การซ่อมบำรุงอากาศยานและโลจิสติกส์แห่งใหม่
ในยุคโลกาภิวัตน์และการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับความสะดวกสบายด้านการสื่อสารและการเดินทางนั้น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ กลายเป็นเสาหลักของการค้าโลก การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและกำลังการซื้อเพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) การท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนี่องต่อทั้งอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรงุอากาศยาน อันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว เป็นตัวกระตุ้นภาคการบินและการขนส่ง นำไปสู่ความต้องการการบริการ MRO เพิ่มขึ้น


สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ