ธุรกิจ HEALTHCARE ในประเทศไทย

ศูนย์การแพทย์แห่งเอเชีย: ธุรกิจ HEALTHCARE ในประเทศไทย

ปรากฏการณ์การมีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยการมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนั้น เนื่องมาจากประชากรมีความตระหนักในเรื่องโรคภัยมากขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเทคนิค การวินิจฉัย และการรักษาโรค อุตสาหกรรม Healthcare ยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น นโยบายใหม่ของรัฐบาล และการยอมรับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  (Disruptive technologies) คือเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Healthcare นี้ ทำให้เกิดการกระตุ้นในระบบ Healthcare ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของผู้ดูแล และลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ