ดิจิทัล: พรมแดนใหม่ของประเทศไทย

ดิจิทัล: พรมแดนใหม่ ของประเทศไทย
สองทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการนำดิจิทัลมาปรับใช้มากนัก แตกต่างจากในปัจจุบันที่ดิจิทัลเป็นปัจจัยสำาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ การผลิต ตลอดจนสร้างผลกระทบในอุตสาหกรรมต่างๆ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตและความอยู่รอดขององค์กร โดยหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการปฏิวัติทางดิจิทัล คือการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Penetration) สังคมแห่งปัญญาประดิษฐ์ (Citizen Artificial Intelligence) การเพิ่มบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ไม่ใช่เป็นเพียงหุ่นยนต์ แต่เปรียบเสมือนบุคลากรหรือพลเมืองให้มีประโยชน์ ต่อธุรกิจและสังคมมากขึ้น โลกเสมือนผสานโลกจริง (Extended Reality) เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) และเทคโนโลยี อื่นๆ เพื่อลดอุปสรรคด้านระยะห่างระหว่าง ผู้คน ข้อมูล และประสบการณ์ต่างๆ


สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ