การเริ่มต้นของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยุคใหม่ในประเทศไทย

การเริ่มต้นของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยุคใหม่ในประเทศไทย

สัดส่วนการใช้หุ่นยนต์: ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของโลกที่มีการใช้งานระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด เนื่องจากมีการติดตั้งและใช้งานหุ่นยนต์ภายในภูมิภาคสูง ถึงประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณหุ่นยนต์ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2560


สามารถ Download รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่มุมบนด้านขวามือ