Data-Driven Marketing ขับเคลื่อนธุรกิจให้ตรงจุดด้วยข้อมูลเชิงลึก


ในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในความท้าทายที่หลายอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ต้องให้ความสำคัญคือ การจะทำอย่างไรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตอบโจทย์และตรงจุด ดังนั้น Data-Driven Marketing จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการไมซ์ เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายยุคใหม่ได้ลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data-Driven Marketing คือเทรนด์การทำการตลาดด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรือผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สามารถนำมาต่อยอดในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของการตัดสินใจ (Data-Driven Decision Making) ในทุก ๆ กระบวนการของการตลาด โดยผู้ประกอบไมซ์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กำหนดทิศทางการวางกลยุทธ์ หรือออกแบบงานอีเว้นท์ การบริการ และกิจกรรมที่สอดรับกับความนิยมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด พร้อมกับสร้างความพึงพอใจได้มากกว่าที่เคย นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย ต่อยอดสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ส่งผลให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน มีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลของลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นระบบ Customer Relationship Management (CRM), Salesforce, Google Analytics, Facebook Pixel และ IBM Cognos Analytics เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องคำนึงถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ไม่ละเมิดสิทธิ หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด

MICE Trend Report ฉบับนี้ ได้รวบรวมตัวอย่างการใช้ Data-Driven Marketing ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม และแนวทางการนำ Data-Driven Marketing มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพื่อพัฒนาการจัดงานให้ตรงใจผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น และพลาดไม่ได้กับ Innovation Lists ที่ได้รวบรวมบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ให้บริการ Data-Driven Marketing ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตต่อไป


DOWNLOAD รายงานฉบับเต็มได้ที่มุมบนขวามือ